Ekologická výchova
Brontosaurus Praha 7

Koordinátor činnosti kursů globálního myšlení:  Vlasta Šantora
Koordinátor vzdělávacích besed:    Jirka Neustupa
Knihovnice:   Katka Ondřejová

Spolupracovali jsme zejména s: Danem Vondroušem (Hnutí Duha), Jirkou Hruškou (Ekocentrum Pardubice), Jirkou Kulichem (SEVER), Milanem Popem Cahou (EVANS) a s dalšími organizacemi i jednotlivci.


Ekologickou (či spíše environmentální nebo globální) výchovou se zabývá Brontosaurus Praha 7 od roku 1994. Tradičně jsme zaměřeni na účastníky ve věku 16 - 25 let. Byla to vlastně jedna ze dvou nejpůvodnějších činností, kterou se tato organizace zabývala. Zejména v posledních letech se naše práce v této oblasti velice rozšířila a v podstatě můžeme rozlišovat mezi několika projekty, které jsou svým cílem s ekologickou výchovou spjaty. Na obrázku ukázka
ekologické výchovy
z našeho kursu
- land art


Kursy globálního myšlení

První ročník Kursů globálního myšlení přišel na svět v létě 1995. U jeho zrodu stál pocit, že nestačí jenom jezdit někam opravovat hrad nebo sázet stromečky (ač je i tato práce samozřejmě záslužná a má své výchovné aspekty), ale že je třeba účastníkům letních táborů taky něco říct. A tak jsme se od října 1994 začali pídit po technikách ekologické výchovy, které se používají u nás v centrech ekologické výchovy (Nadace EVA, SEVER) i jinde ve světě.
Objížděli jsme různé kursy pořádané různými organizacemi, luxovali knihovny, překládali ekohry z němčiny a angličtiny, vymýšleli a upravovali jiné a pak to všechno zkoušeli na víkendech a po brigádách. Výsledkem byly první tři kursy (Prométheus, Cesta za nesmrtelností a Země v podpalubí, které byly opravdu jiné, než to, co jsme znali odjinud, i od sebe a při tom docela povedené. V roce 1996 byly pod hlavičkou Kursů globálního myšlení již čtyři kursy (Prometheus 96, Ještě nevymřeli ..., Země v podpalubí 96 a pokračovací kurs Cesta za přežitím), čtyři kursy se jsme realizovali i v letech 1997 a 1998. Celkem bylo každý rok do organizování zapojeno 15 - 20 lidí, na každém kursu se vystřídalo zhruba 16 - 28 účastníků ve věku 16 - 25 let. V roce 1999 jsme realizovali celkem 6   kursů.

Sborník přednášek z kursu Mladý environmentalista ležící, spící (18.-29.7.1997)
Čím jsou naše kursy zvláštní:
  • mají velice nabitý program, který je připravovaný dlouho dopředu (cca od podzimu), je promýšlen z hlediska dramaturgického a motivačního
  • kromě práce a klasických pohybových a psychologických her je hlavní důraz kladen na globální výchovu, kterou chápeme jako výchovu ke globální odpovědnosti každého. Časté je používání někdy dost náročných simulačních her, spjatých se závěrečnou diskusí, diskusních technik, přednášek, technik earth education i land artu, technik hluboké ekologie a dalších
  • snažíme se účastníky zapojit do činnosti nevládních ekologických organizací
  • zveme na kurs různé externisty z řad jiných nevládních organizací i odborníků
  • nejčastější témata, které se na kursech objevují jsou: analýza, dopady a vzájemné vztahy mezi globálními problémy, ekologická etika, domácí ekologie, zapojení veřejnosti do rozhodování ve věcech životního prostředí, nevládní ekologické organizace ve světě i v České republice a další.

na obr. zámek Valeč

Tvorba a šíření technik ekologické výchovy

To je vlastně činnost, která je spjata s existencí Kursů globální výchovy. V současné době máme myslím jednu z největších sbírek simulačních her s ekologickou tématikou v České republice a průběžně vytváříme nebo překládáme a upravujeme další. Hry poskytujeme každému, kdo o ně projeví zájem. Výběrem z našich zásob je sborník Hry a výchova k trvale udržitelnému životu: Sborník simulačních her s environmentální tématikou, který jsme vydali ve spolupráci s organizacemi EVANS a SEVER na podzim 1996.
Ilustrace na obálce sborníku simulačních her.


Vzdělávací pořady
Nejméně od roku 1990 pořádáme vždy jedno - dvě úterý v měsíci besedy na různá témata, na které zveme odborníky, představitele nevládních organizací, nebo na nich přednášíme sami. Častá jsou přirodopisná promítání z cest (např. Bajkal, Indie, Turkmenistán, Malajsie), objevily se i témata jako Ekologická etika (prof. Erazim Kohák), ekologická politika (JUDr. V. Mezřický), Ekofeminismus (Eva Hauserová) a další. Besedy jsou určeny i pro veřejnost (inzerujeme v obvodních novinách Hobulet a na naší nástěnce na třídě Milady Horákové), průměrná účast je 10 - 20 lidí, maximální rekord kolem čtyřiceti (na prof. Koháka).
Veřejně přístupná knihovna
Knihovnu jsme uspořádali zhruba v roce 1993. Od té doby si několikrát vyžádala rozšíření do dalších prostor (skříní) a v současnosti obsahuje zhruba 1800 titulů ( a 30 videokazet z oblasti ekologie a souvisejících oborů). Z knihovny si může půjčovat v podstatě kdokoliv, přestože zájemci z širšího okolí přicházejí spíše málo (tak jednou, dvakrát za měsíc).
Knihovna je nejvíce využívána lidmi, kteří jsou s naší organizací více či méně spjati (zhruba 30 pravidelných čtenářů), dále pro potřebu ekovýchovných akcí, kampaní a vydávání EkoListu. Průměrný počet absenčních výpůjček se pohybuje mezi 30 - 40 výpůjčkami za měsíc. Obsah knihovny je zčásti zkatalogizován do knihovnického programu ve FoxPro, který jsme rozšířili i mezi zájemce z řad dalších nevládních organizací.